Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Cheerleaders Kraków

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Cheerleaders Kraków

Kraków 11.03.2022r. godzina 19:00 Sala Widowiskowa MDK Korczak os. Kalinowe 18

P O R Z Ą D E K O B R A D

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego,

3. Wybór Sekretarza posiedzenia.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej posiedzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Sprawy związane z działalnością Zarządu Stowarzyszenia

- Sprawozdanie - Prezes Stowarzyszenia Cheerleaders Kraków,

- Sprawozdanie finansowe - Skarbnik ,

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący komisji,

7. Zatwierdzenie sprawozdań.

8. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującym władzom stowarzyszenia.

9. Wybory do władz Stowarzyszenia:

- Zarząd - 4 osób

- Komisja Rewizyjna - 3 osoby

10. Przerwa na ukonstytuowanie się władz .

11. Przedstawienie składu osobowego Zarządu – wstępny plan działania.

12. Sprawy członkowskie /licencje sędziowskie, składki członkowskie/ - opłaty i terminy ich dokonywania (składki, licencje i kary)- skarbnik

13. Propozycje zmian w statucie:

§ 15 punkt 2 aktualne brzmienie: Skreślenie z listy członków następuje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy.

Brzmienie po zmianie:

Skreślenie z listy członków następuje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający trzech miesięcy.

1. § 25 punkt 2 aktualne brzmienie: Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 5 000 ( pięć tysięcy) złotych do składania innych oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Brzmienie po zmianie:


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia umowy, zobowiązania i upoważnienia do reprezentowania podpisuje jednoosobowo Prezes lub Skarbnik, bądź dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

14. Kalendarz zawodów na rok 2022.

15. Grand Prix Polski Cheerleaders 2022- Kraków 4.06.2022r.

16. Sprawy różne

17. Zamknięcie obrad