Stowarzyszenie Cheerleaders Kraków

Zarząd Stowarzyszenia Cheerleaders Kraków
Prezes Agnieszka Tarkowska
V-ce Prezes Janusz Wąsowski
Skarbnik Elżbieta Styczeń
Sekretarz Paweł Kaletka

Numer konta bankowego
BNP Paribas 49 1600 1462 1837 2706 7000 0001


STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę STOWARZYSZENIE CHEERLEADERS KRAKÓW, nazywane w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.

§ 2

1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą miasto Kraków, województwo małopolskie

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa

§ 3

Stowarzyszenie po zarejestrowaniu będzie działało na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (T.j. Dz.U.2015.1393 z późn.zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 4

Stowarzyszenie będzie używać pieczęci, godła, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§5

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

§6

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy, do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział 2

Cele i sposoby ich realizacji

§ 8

Celem Stowarzyszenia CHEELEADERS KRAKÓW jest:

1. Wspieranie i promowanie działalności artystycznej, sportowej i edukacyjnej dzieci i młodzieży środowisk szkolnych i studentów.

2. Podnoszenie sprawności ruchowej i kultury tańca.

3. Propagowanie oraz rozwijanie formy tanecznej wśród dzieci i młodzieży.


§ 9

Stowarzyszenie „Cheerleaders Kraków” swoje cele statutowe realizuje poprzez:

1. Organizowanie uczestnictwa zespołów cheerleaders w imprezach i zawodach sportowych, w trakcie których prezentują swoje układy taneczne podczas oficjalnych przerw.

2. Organizowanie obozów sportowych, szkoleniowych i rekreacyjnych dla członków zespołów cheerleaders oraz innych sekcji.

3. Organizowanie szkoleń i dokształceń dla trenerów i choreografów zespołów.

4. Propagowanie różnych form cheerleadingu.

5. Nawiązywania kontaktów i współdziałanie z odpowiednimi organizacjami w kraju i za granicą.

6. Organizowanie i prowadzenie sekcji w różnych dyscyplinach sportowych.

7. Organizowanie działalności sportowej i współzawodnictwa sportowego.

8. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych.

9. Szkolenie zawodników, organizowanie w sposób pośredni lub bezpośredni zawodów sportowych.

10.Uczestniczenie w zawodach, turniejach i rozgrywkach w uprawianych dyscyplinach.

11.Rozwijanie sportu masowego i rekreacji

12.Fundowanie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych członków stowarzyszenia.Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych,

4) uczestników.

§ 11

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

1) jest pełnoletnia,

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

3) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,

4) posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię,

5) w swoim życiu codziennym kieruje się ideałami Stowarzyszenia,

6) złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie,

7) przedstawiła pisemne opinie dwóch członków Stowarzyszenia rekomendujące przyjęcie jej do Stowarzyszenia.

8) opłaciła wpisowe i składki członkowskie

2. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia wszystkich powyższych przesłanek.

§ 12

1. Członkami wspierającymi mogą być:

1) osoby fizyczne i prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia i zadeklarują pomoc finansową lub rzeczową dla Stowarzyszenia.

2) Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Członkami honorowymi mogą być osoby szczególnie dla Stowarzyszenia zasłużone.

3. Członkami uczestnikami mogą być:

1)osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych

§ 13

1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) wybierać władze Stowarzyszenia,

2) być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,

3) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia ,

4) nosić odznakę Stowarzyszenia,

5) korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego należącego do Stowarzyszenia,

6) brać udział w zawodach, kursach, obozach itp.

7) organizować się w kołach działających w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający mają prawo:

1) nosić odznakę Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć w zebraniach Stowarzyszenia z głosem doradczym,

3) korzystać z uprawnień przyznanych przez Zarząd Stowarzyszenia,

4) zgłaszać postulaty i wnioski wobec Władz Stowarzyszenia.

3. Członkowie honorowi mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni, oraz prawo bezpłatnego wstępu na wszystkie imprezy organizowane przez Zarząd Stowarzyszenia. Zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

4.Członkowie uczestnicy:

1) mają takie same prawa jak członkowie zwyczajni, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,

2) zostają zwolnieni z opłacania składek członkowskich w przypadku gdy opiekunowie prawni są członkami Stowarzyszenia,

3) jeżeli opiekun prawny nie jest członkiem Stowarzyszenia to małoletni uczestnik opłaca wpisowe i składki członkowskie.

§ 14

1. Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

1) przestrzegania postanowień Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów oraz stosować się do Uchwał Zarządu Stowarzyszenia,

2) brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia, poprzez społeczną pomoc w organizowaniu zawodów i innych imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Cheerleaders Kraków,

3) strzec godności członka Stowarzyszenia Cheerleaders Kraków i przestrzegać norm etycznych i obyczajowych,

4) dbać o powierzony sprzęt sportowy,

5) regularnie opłacać składki członkowskie

5) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 15

1 . Członkostwo ustaje w razie:

1) wystąpienia,

2) skreślenia z listy członków,

3) wykluczenia,

4) zwolnienia zawodnika.

2. Skreślenie z listy członków następuje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający sześć miesięcy.

3.Wykluczenie może nastąpić na mocy orzeczenia Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:

a) działania na szkodę Stowarzyszenia ,

b) rażącego, stałego naruszania Statutu lub Regulaminów.

4.Od decyzji Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu, członek ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Stowarzyszenia w terminie 2-ch tygodni od daty powzięcia informacji o wykluczeniu.

5.Na osobie, która przestała być członkiem Stowarzyszenia ciąży obowiązek uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia .

Rozdział 4

Wyróżnienia i Kary

§ 16

1.Za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, za aktywną pracę nad rozwojem sportu oraz wybitne osiągnięcia sportowe członkowie Stowarzyszenia mogą być wyróżniani:

1) pochwałą,

2) dyplomem uznania,

3) nagrodą.

2.W przypadku szczególnych osiągnięć w działalności sportowej Zarząd Stowarzyszenia występuje z wnioskiem o nadanie wyróżnienia do odpowiednich władz szczebla regionalnego lub centralnego.

§ 17

1.Za niestosowanie się do postanowień Statutu i Regulaminów oraz inne wykroczenia, członkom zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być wymierzone następujące kary:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) nagana z ostrzeżeniem,

4) zawieszenie w prawach członka

5) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

2.Szczegółowe przepisy o odpowiedzialności organizacyjnej i trybie postępowania przy nakładaniu kar oraz pokrywaniu wyrządzonej szkody majątkowej, określa odpowiedni regulamin.

Rozdział 5

Władze

§ 18

1.Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§ 19

Kadencja władz trwa 2 lata.

§ 20

1.Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co 2 lata jako sprawozdawczo – wyborcze.

2.Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.Zawiadomienie o zwyczajnym Walnym Zebraniu powinno być ogłoszone przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

4.Walne Zebranie uchwala regulamin obrad oraz wybiera przewodniczącego i komisje problemowe.

5.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w I terminie oraz bez względu na liczbę obecnych, w II terminie.

6.Uchwały Walnego Zebrania zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że Walne Zebranie sprawozdawcze lub sprawozdawczo – wyborcze podejmuje uchwałę o tajności głosowania.

7.Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemne żądanie 2/3 członków Stowarzyszenia .

8.Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.

9.Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania są wyłącznie sprawy, dla których zostało ono zwołane. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) przyjmowanie sprawozdania ze stanu działalności (w tym zatwierdzenia bilansu rocznego) Stowarzyszenia za poprzedni rok kalendarzowy,

2) przyjmowanie sprawozdania ze stanu działalności Stowarzyszenia w odniesieniu do założeń działalności Stowarzyszenia za poprzedni rok kalendarzowy

3) wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,

4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) uchwalanie ramowego programu działalności Stowarzyszenia ,

6) uchwalanie Statutu i jego zmian,

7) nadawanie godności członków honorowych Stowarzyszenia ,

8) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Stowarzyszenia,

9) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów,

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

10.Na Walnym Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym następuje wybór na 2 lata i ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia.

§ 21

1.Zarząd Stowarzyszenia 4 osoby: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

2.Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące, przy czym posiedzenie nowo wybranego, Zarządu Stowarzyszenia powinno się odbyć nie później niż 14 dni po Walnym Zebraniu wyborczym.

3.W posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia może brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

4. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego,

2) uchwalanie programów działania, planów rozwoju sportowego i bazy szkoleniowej,

3) uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych,

4) zarządzanie i dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia,

5) udzielanie wyróżnień i kar określonych Statutem,

6) ustalanie wysokości wpisowego i składek oraz sposobu ich uiszczania

7) powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych Stowarzyszenia .

8) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu

9) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia

10) zwoływanie Walnego zebrania Członków

5.Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają większością głosów.

6.Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu Stowarzyszenia, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Zarządu Stowarzyszenia.

7.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołania członka Zarządu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia podejmuje większością głosów.

8. Zawieszony lub usunięty członek Zarządu Stowarzyszenia ma prawo odwołania się w formie pisemnej do Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego Stowarzyszenia

w ciągu 30 dni od daty podjęcia uchwały o zawieszeniu lub usunięciu.

9.Szczegółowy zakres działania, podział pracy i organizację wewnętrzną Zarządu Stowarzyszenia określa uchwalony przez niego regulamin.

10. W celu realizacji zadań statutowych członkowie Zarządu mogą być zatrudniani i pobierać wynagrodzenie pod warunkiem, że ich obowiązki pracownicze nie pokrywają się

z obowiązkami jako członka zarządu.

§ 22

1.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 członków, wybranych przez Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

3.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrola gospodarki majątkowej Stowarzyszenia pod względem celowości, oszczędności i legalności oraz kontrola zgodności ze Statutem całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej raz w roku,

2) Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu sprawozdawczo – wyborczym oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia

3) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków

4) zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez zarząd terminem ustalonym statutem

3.Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

4.Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Zarządu Stowarzyszenia.

5.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów.

6.Zawieszony lub odwołany członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się pisemnie do Walnego Zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty podjęcia Uchwały o zawieszeniu lub odwołaniu.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

8.Szczegółowy zakres działania organizację wewnętrzną i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa uchwalony przez nią Regulamin.

9.Zarządowi Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo doboru nowych członków z chwilą zdekompletowania składu, podczas trwania kadencji. Ilość dobranych osób nie może przekroczyć połowy składu wybranego przez Walne Zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

Rozdział 6

Sekcje Sportowe

§ 23

1. Zarząd Stowarzyszenia powołuje sekcje sportowe. Władzami sekcji są:

1) Walne Zebranie członków sekcji,

2) Zarząd sekcji.

2.Walne Zebranie sprawozdawcze sekcji zbiera się raz w roku, a zebranie sprawozdawczo – wyborcze raz na 2 lat.

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie sekcji może być zwołane na polecenie Zarządu Stowarzyszenia z inicjatywy Zarządu sekcji lub na żądanie 1/3 liczby członków sekcji.

4.Walne Zebranie sprawozdawczo – wyborcze sekcji wybiera Zarząd sekcji i uchwala wnioski kierowane do Zarządu Stowarzyszenia .

5.Zarząd sekcji składa się z Kierownika i jego Zastępcy.

6.Zarząd sekcji wybierany jest na okres odpowiadający kadencji Zarządu Stowarzyszenia. .

7.Do kompetencji Zarządu sekcji należy:

1) kierowanie działalnością sekcji.

2) realizowanie planów ustalonych przez własne zebranie,

3) podejmowanie decyzji w sprawach sekcji niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Zarządu Stowarzyszenia .

8.Sekcje sportowe oraz ich Zarządy działają zgodnie z Regulaminem uchwalonym przez Zarząd Stowarzyszenia.

Rozdział 7

Majątek Stowarzyszenia Cheerleaders Kraków

§ 24

  1. Majątek Stowarzyszenia Cheerleaders Kraków stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

  1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1. wpisowe i składki członkowskie,

2. dotacje budżetowe i inne,

3. darowizny, zapisy i spadki,

4. ofiarność publiczna

5. inne wpływy.

6. umowy sponsorskie

3. Wszelkie środki pieniężne muszą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania oraz obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 25

1. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 5 000 ( pięć tysięcy) złotych do składania innych oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Rozdział 8

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26

1.Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie sprawozdawcze wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.Wszelkie zmiany Statutu winny być zatwierdzone przez organ rejestrujący.

3.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie sprawozdawcze powołuje Komisję Likwidacyjną, która jest zobowiązana określić sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia z preferencją przekazania go na rzecz organizacji pozarządowych.

Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 03.06.2016r.